UWAGA KONKURS!!

 w kategorii Inicjatywy

UWAGA KONKURS!
Wraz z kawiarnią KONESSOcafe organizujemy konkurs fotograficzny, w którym główną nagrodą jest rower marki GIANT! Mamy jeszcze 3 mniejsze nagrody w postaci świetnych kubków termicznych renomowanej firmy Contigo 🙂
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie pt. z kawą na rower i wrzucić je w komentarzu pod tym postem lub pod postem konkursowym na FanpageKONESSOcafee Spośród zdjęć z największą ilością polubień Jury wybierze zwycięzców.

Zachęcamy do polubienia naszych Fanpage oraz udostępniania zdjęcia konkursowego 🙂

Jeszcze słówko o nagrodzie😀 Zwycięzca konkursu będzie mógł wybrać spośród 4 modeli rowerów: Giant Revel 2, Giant Roam 4 , Liv Rove 4, Liv Enchant 2 Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu “Z kawą na rower”

§1. Zasady ogólne
1. Organizatorami Konkursu są firmy: Sklep rowerowy TIP-TOP oraz KONESSOcafe będące właścicielami fanpage’awww.facebook.com/konessocafe orazhttps://www.facebook.com/profile.php…, na których przeprowadzony zostanie konkurs „Z kawą na rower”. Organizatorzy ogłaszają Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
2. Fundatorami nagród są firmy: Sklep rowerowy TIP-TOP oraz KONESSOcafe.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Dane Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
5. Nagrody w konkursie to rower marki Giant (do wyboru modele: Giant Revel 2, Giant Roam 4, Liv Rove 4, Liv Enchant 2) oraz 3 kubki termiczne firmy Contigo dostępne w ofercie sklepu www.KONESSO.pl

§2. Słownik pojęć
1. Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portaluFacebook.com, która wyraziła chęć udziału w Konkursie.
2. Organizator – firma zajmująca się stworzeniem, moderowaniem oraz przebiegiem konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i przekazaniem nagród.

§3. Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 marca 2016 r.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com
4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Nagrody w konkursie to 1 rower i 3 kubki termiczne.
6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zawiązanej w jakikolwiek sposób z tematyką kawy oraz rowerów lub wycieczek rowerowych i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook.com
7. Celem Konkursu jest odtworzenie za pomocą technik fotograficznych tematu konkursu – “Z kawą na rower”. Zdjęcie może inspirować się dowolną stylistyką, kolorystyką, kadrowaniem, kompozycją oraz inscenizacją. Koniecznym jest wykonanie zdjęcia samodzielnie oraz zdjęcia związanego z tematyką konkursu.
8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji, przeróbek graficznych będą odrzucane. Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii;
• nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
9. Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
10. W konkursie biorą udział wyłącznie zdjęcia zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na jednej z wymienionych stron:https://www.facebook.com/konessocafe/?fref=ts lubhttps://www.facebook.com/profile.php…
Spośród osób których zdjęcia otrzymają największą liczbę polubień Jury wybierze 4 zwycięzców.
11. Konkurs kończy się dnia 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 24:00 czasu polskiego. Wyniki zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2016 roku.
12. Uczestnik Konkursu, aby w nim uczestniczyć musi przesłać samodzielnie wykonane zdjęcie o tematyce zgodnej z założeniami konkursowymi.
13. Wygrywający Uczestnicy Konkursu, zostaną poinformowani o nagrodzie w oddzielnym poście na portalu Faceboo.com, następnie od dnia 4 maja do 31 maja 2016 będą mogli odebrać nagrodę osobiście w kawiarni KONESSOcafe lub sklepie rowerowym TIP-TOP.

§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności serwisu internetowego Facebook, Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu postu ani też odpowiedzialności za awarie Facebooka.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub graficznych, które zostały umieszczone w komentarzach przez Uczestnika.
7. Organizator nie archiwizuje i nie administruje plików graficznych oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi przez Uczestników.
8. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, wgranych przez Uczestnika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a Organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do fanpage’a.
9. Uczestnik oraz Organizator oświadczają, że treści umieszczane pod postem konkursowym nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
11. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
12. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
13. Dane osobowe Uczestnika umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do prowadzenia Konkursu i w celu wykonania zobowiązań wynikających z Konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji w związku z prowadzonym Konkursem. Uczestnik upoważnia Organizatora w związku z prowadzonym Konkursem do przetwarzania danych osobowych i przekazywania Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu i funkcjonowania profilu Organizatora (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
16. Organizator oświadcza, ze nie utworzy na podstawie zebranych danych osobowych zbioru danych osobowych posiadających cechy bazy danych, a dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu tj. po ustaleniu wszystkich zwycięzców oraz po skutecznym wydaniu nagród.